5
6
7

Cổ đông


CBTT NGHỊ QUYẾT MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

08/06/2023

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc:

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 8/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Vũ Huy, xem tại đây.

- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 8/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Bà Đoàn Thanh Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, xem tại đây.