5
6
7

Cổ đông


  • GAB ĐỒNG Ý NHẬN SÁP NHẬP ROS

    Ngày 07/04/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (mã CK: GAB) đã gửi Công văn phúc đáp Công ty CP Xây dựng FLC Faros (mã CK: ROS) về đề xuất chủ trương sáp nhập ROS vào GAB theo kế hoạch của HĐQT, chủ trương này sẽ được HĐQT GAB trình lên ĐHĐCĐ Thường niên 2020 tới đây của GAB.

  • MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CT HĐQT CÔNG TY

    Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác các Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty, chi tiết như sau:

  • HĐQT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG SÁP NHẬP

    Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Xây dựng FLC Faros (mã CK: ROS) vào Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (mã CK: GAB).