5
6
7

Cổ đông


  • HĐQT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG SÁP NHẬP

    Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Xây dựng FLC Faros (mã CK: ROS) vào Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (mã CK: GAB).

  • Đề xuất chủ trương sáp nhập

     Ngày 01/04/2020, Công ty CP Xây dựng FLC Faros (mã CK: ROS) đã gửi Công văn cho Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (mã CK: GAB) đề xuất chủ trương sáp nhập ROS và GAB theo kế hoạch của HĐQT.

  • Thông báo về NĐKCC của HOSE

    Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Thông báo số 415/TB-SGDCK ngày 18/03/2020 của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros