5
6
7

Cổ đông


  • BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

    Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác các Nghị quyết của HĐQT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

  • BỔ NHIỆM CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT

    Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác các Nghị quyết của HĐQT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐQT Công ty.

  • BỔ NHIỆM PHÓ TGĐ THƯỜNG TRỰC CÔNG TY

    Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác các Nghị quyết của HĐQT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm Phó TGĐ thường trực Công ty.